วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พระธาตุแก้งกอย

ฉัตร ๗ ชั้นที่จะยกขึ้นหยอดพระธาตุแก้งกอย

พระธาตุแก้งกอย เป็นพระธาตุที่เก่าแก่มีอายุในราวพันกว่าปี 

ที่ว่าพันกว่าปีก็เพราะว่ากรมศีลปากร บอกว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขไทย

เป็นศิลปะลาวปาปวน
ใช้งบประมาณไป ๑.๔๒๐.๐๐๐ บาท
ฉัตร ๗ ชั้นที่จะยกขึ้นหยอดพระธาตุแก้งกอย

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

ของดีเมืองคอนสาร


พระธาตุแก้งกอย อายุ ๑.๐๐๐ กว่าปี

อยู่ที่วัดพระธาตุแก้งกอย 
บ้านโนนคูณ  ตำบลโนนคูณ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 
ทุกวันจะมีคนไปบนบานขอนั้นขอนี้อยู่ไม่ขาด 
บางท่านก็สมหวัง บางท่านก็ไม่สมหวัง
ตามบุญบารมีของแต่ละคน

ศาสนาพุทธไม่ใช้ศาสนาอ้อนวอนขอนั้นขอนี้ แต่คนไทยเราก็ห้ามไม่อยู่
เพราะโดยมากก็ไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ ไม่มีเวลาศึกษา

มีแต่เวลาจะขอให้ได้อย่างเดียว ถ้าหากว่า บนบานศาลกล่าวได้ตลอด คนเราก็คงจะไม่ต้องทำงานหนัก แต่นี้ต้องทำงาน
จึงจะได้สมความปรารถนา 
อยากได้เจ้าภาพช่วยสร้างมณฑปครอบองค์พระประธานใหญ่ 
เพราะที่สร้างครอบในปี พ.ศ ๒๕๑๘
เดี๋ยวนี้ก็ตามภาพที่ท่านเห็นนี้แหละ
จะพังทับหลวงพ่อวันไหนยังไม่รู้เลย
พระธาตุและพระประธานน่าจะสร้างขึ้นพร้อมกัน แต่พระประธานโดนตัดเศียรไปแล้ว ที่เห็นว่ามีเศียรอยู่นะพระท่านให้ช่างมาทำใหม่ แต่ก็ไม่ได้พุทธลักษณะเท่าควร
พุทธลักษณะ ของ พระพุทธรูป เป็น บุคลาธิษฐาน อันนำไปสู่ ธรรมาธิษฐาน ในชีวิตของบุคคลได้เป็นอย่างดียิ่ง เป็น พุทธลักษณะเพื่อชีวิต เพื่อ เตือนสติ อันก่อให้เกิด "ความสงบเย็นแห่งจิต" ผู้ที่มองเห็น และใช้ประโยชน์ได้ ย่อมจะมี วิถีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า กล่าวคือ 
๑.พระเกษา เป็น ขมวด เป็น ปมขดหอย คือ เตือนสติ ว่า ปัญหาทั้งมวลที่เป็นอยู่ เพราะ ตัวเราขมวดไว้ ปล่อยวางไม่ได้ด้วยปัญญาปัญหา หรือ ทุกข์ จึงเกิด ฯ


๒.พระเกตุ เป็น เปลวเพลิง คือ ปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ ต้องรู้จักใช้ สติ และปัญญาประดุจอาวุธ แก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองให้หมดไป 

๓.พระเนตร ลักษณะ มองต่ำลง คือ เตือนสติ ให้ สำรวจ มองดูตัวเองก่อน เสมอว่า อ่านตนเองให้ออก บอกตนเองให้ได้ และ ใช้ตนเองให้เป็น ผู้รู้จักตนเองดีแล้ว ย่อมเบิกบานและเป็นสุข 


๔.พระกรรณยาว ซ้อนเป็น ๒ ชั้น คือ เตือนสติ ให้ หูหนัก รู้จักใช้ ปัญญาพิจารณไตร่ตรอง ให้รอบคอบ มีสติ 

๕.พระนาสิก เป็น สันนูน คือ เตือนสติ ให้ หายใจด้วยตนเอง คือ "พึ่งตนเอง" นั่นเอง 

๖.พระโอษฐ์ ลักษณะ หุบมีลักษณะยิ้ม พระพักตร์ไม่บึ้งตึง คือ เตือนสติว่า ภายในจิตต้อง สงบนิ่ง ใสสะอาด ตัดอารมณ์ขุ่นมัวทิ้งไป จึงจะมี สุขภาพจิตดี 

๗.พระดัชนี ทั้ง ๔ ยาวเสมอกัน คือ เตือนสติ ให้ปฏิบัติภารกิจทั้งปวงด้วยความมั่นใจเสมอไป เสมือนคนธรรมดา เวลากำมือทำงานใดๆ จะงอนิ้วห่อเข้าทั้ง ๔ นิ้วจะยาวเท่ากัน เรากำมือ เมื่อเกิดความมั่นใจ พอใจทำงาน 

๘.พระบาทเรียบ เป็นลักษณะของ ผู้ไม่มีกิเลส ผิดมนุษย์ธรรมดารอยเท้าจะโหย่ง คือ เว้ากลาง คือ เตือนสติ ให้ห่างไกลจากกิเลสตัณหา และอบายมุข (ปากทางแห่งความเสื่อม) ทั้งปวง "มั่นในธรรม ลาภผลพูนทวี"

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

หลวงพ่อเสือกะทะเดือด

หลวงพ่อกำลังทำพิธีหุงน้ำมันหว่าน 108 
ที่วัดหงษ์สาวารี บ้านเหมือดแอ่ ชุมแพ ขอนแก่น วันที่ 13 มีนาคม 2556

ท่านใดช่วยอธิบายให้ด้วยที่เห็นกลมๆอยู่นั้นท่านว่าเป็นอะไร


แล้วภาพนี้ทำไมไม่มีอะไร ก็ถ่ายในที่เดียวกัน